Search
  • Administrators

Kā mācās cēsnieki? Pētījums.

Updated: Oct 2, 2019

Lai apgūtu jaunas prasmes, 44 respondenti jeb 14,17% plāno apmeklēt dažādus kursus, turpināt vai uzsākt mācības un studijas. 9 respondenti plāno attīstīt savas prasmes pašmācības ceļā. Tikai 5 (1,67%) respondenti atzīmē, ka plāno apgūt jaunas zināšanas un prasmes internetā. Savukārt, lai atrastu darbu un būtu konkurētspējīgs darba tirgū, respondenti norāda uz dažādu personisko prasmju un zināšanu nepieciešamību – komunikācijas prasmes, sevis prezentēšana, atvērtība, spēja sadarboties starptautiski, darba tikums, valodu zināšanas u.tml. Jāatzīmē, ka daļa respondentu norāda uz nepieciešamību būt labos kontaktos, pareizās paziņas, pazīšanās nepieciešamību. Tikai 6 respondenti norāda uz nepieciešamību pēc IT un digitālajām prasmēm. Būtiski, ka šo prasmju nepieciešamību atzīst un uzsver vecuma posmā no 45 līdz 64 gadiem.KOPSAVILKUMS UN SECINĀJUMI

  1. Neraugoties uz labo un ļoti labo respondentu digitālo prasmju pašnovērtējumu, aptaujāto vidū ir vērojama spēcīga digitālo prasmju atšķirība. Cilvēki ar augstāko izglītību un gados jaunākie savas digitālās prasmes novērtē daudz augstāk, nekā cilvēki gados. Tādēļ ir nepieciešams nodalīt un mērķtiecīgi strādāt pie dažādu mērķauditoriju piesaistes, izvēloties piemērotākos komunikācijas kanālus jaunākajai, vidējai un vecākajai paaudzei.

  2. Respondenti priekšroku dod klasiskām mācību formām. Tas ir – kursiem, semināriem, mācībām. Tas norāda uz nepieciešamību organizēt šāda veida mācības Cēsīs. Turklāt uzmanība jāpievērš ne tikai digitālo prasmju apguvei, bet dažādu personisko prasmju paaugstināšanai – komunikācijas prasmēm, prezentēšanas prasmēm, publiskās runas prasmēm un svešvalodām.

  3. Joprojām ir vērojami izteikta nepieciešamība apgūt digitālās prasmes pamatzināšanu līmenī – tās ir datoru, viedtelefonu lietošanas prasmes un zināšanas, datorprogrammatūru apgūšanai. Līdz ar to būtu organizējami kursi un mācības dažādu lietotņu apguvei – Smart-ID, internetbanka, Valsts Ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmai u.tml.

  4. Lai īstenotu Cēsu iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību un apguvi, nepieciešams izdalīt trīs mērķgrupas: A) Iedzīvotāji ar augstāko izglītību, vidējā vecuma grupa (programmēšana, mākslīgais intelekts, specifiskas datorprogrammas); B) Iedzīvotāji ar vidējo izglītību; seniori (tehnoloģiju iekārtu apgūšanas prasmes, mobilo lietotņu apgūšana, valsts un pašvaldības sniegto e-pakalpojumu apgūšana); C) Iedzīvotāji ar vidējo izglītību; jaunieši (programmēšana, specifisku datorprogrammu apguve).

Respondentu izmantotās mācīšanās formasLīdz ar to tieši kursi, semināri, studijas un mācības respondentu prāt ir visefektīvākais mācīšanās rīks, kas nodrošina jaunu ideju rašanos. Uz to norāda 44,2% respondentu. Par mācībām internetā efektīvas sauc 18,4% respondentu. Starp tiem, kuri ir apguvuši kādu interneta kursu un tiem, kuri atzīst to par efektīvu, ir korelācija. Tas ir – to respondentu starpā, kuri apguvuši šādā veidā jaunas zināšanas un prasmes, tas tiek atzīts par efektīvu un jaunu ideju raisošu instrumentu.


Lūgti novērtēt savas digitālās prasmes 5 baļļu skalā, vidējais vērtējums ir 3,26 punkti. 84 respondenti (28%) digitālās prasmes novērtē skalā no 1 līdz 2. Savukārt 34% no respondentiem, kas novērtē savas digitālās prasmes zemi vai kritiski zemi, ir vecumā virs 65 gadiem. Savukārt vecumā virs 45 gadiem līdz 65 gadiem zemu savas prasmes vērtē 17 respondenti. Visaugstāk savas prasmes vērtē respondenti vecumā no 15 līdz 44 gadiem. No kopējā respondentu skaita tas ir 24% jeb 72 respondenti.


Pēdējos trīs gados respondenti uzrāda dažādas apgūtās digitālās prasmes. Vecumā no 15 līdz 44 gadiem vērojama sarežģītāku datorprogrammu un jaunu mobilo lietototņu apguve, piemēram – datu analīze, programmēšana, lietu internets, grafiskā dizaina programmas, virtuālā realitāte, mākslīgā intelekta pamati. Savukārt vecuma grupā no 45 gadiem respondenti uzrāda datora un mobilā telefona pamatprasmju apguvi – 13,3% no kopējā respondentu skaita. 8,3% respondentu norāda, ka pēdējā laikā apguvuši Smart-ID lietotni. 5% ir vecumā no 45 gadiem un vecāki no kopējā respondentu skaita.


37 respondenti norāda uz to, ka nākotnē, viņuprāt, būs nepieciešamas IT prasmes, tajā skaitā, programmēšana, jaunu programmu apguve vai esošo IT risinājumu apguve. 31 respondents norāda uz jaunām vai papildu kognitīvo prasmju apgūšanas nepieciešamību. Tas ir – radošumu, sadarbību, komunikāciju, atvērtību, valodu zināšanām, loģisko domāšanu, prasmi pielāgoties pārmaiņām utt.


“Tāpat kā smilšu graudiņš austiņā, arī kognitīvais kairinājums stimulē radošumu. Kad jūs sev uzdodat nepārvaramu, sarežģītu, neatrisinātu problēmu — un gādājiet, lai to skaidri, kodolīgi un spilgti formulē — jūsu smadzenes kļūst aizkaitinātas.

Harward Business Review. How to Be Creative on Demand


Iegūtās izglītības sasaiste ar nodarbošanos (profesionālā darbība)


Lielākā daļa no respondentiem strādā valsts/pašvaldības sektorā – 30,6%, uzņēmējdarbībā 21,4%, studentu un skolēnu skaits ir 13,1%, pašnodarbinātas personas ir 7,4%.


Bezdarbniekiem tika lūgts norādīt iegūto izglītību, kas ir dažāda – biroja administrators, pedagogs un personāla vadītājs, ekonomists-matemātiķis, filologs – tūrisma menedžeris, uzņēmuma vadītājs, kultūras darbinieks, šuvējs - sporta pedagogs – jurista palīgs, sociālais aprūpētājs, inženieris – ķīmiķis, kordiriģents, mēbeļu ražošanas tehniķis, celtnieks.


Analizējot izglītības iegūšanas formas, respondentu atbildes liecina, ka joprojām populāras ir tradicionālas metodes – studijas, mācības, kursi, ko pēdējo trīs gadu laikā ir apmeklējuši 41,6% respondentu. Internetā jaunas zināšanas un prasmes ir apguvuši 17,5% respondentu (skat. attēlu Nr. 4). Visbiežāk interneta kursus ir klausījušies/skatījušies respondenti vecumā no 25 līdz 44 gadiem, kuriem ir augstākā izglītība. Ir arī viens respondents virs 65 gadiem, kas norādījis, ka apguvis interneta kursu.

38 views0 comments
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon